گالری تصاویر

 بیست و سومین نمایشگاه نساجی درتهران     

بیست و سومین نمایشگاه نساجی درتهران

ورودی شرکت     

ورودی شرکت

سالن لسر و بافت     

سالن لسر و بافت

ملاقات     

ملاقات

بازدید دانشجویان روسی از شرکت     

بازدید دانشجویان روسی از شرکت